Tietosuojaseloste

Tämä on Kampaamo Friidun henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 27.4.2022.  Tämä koskee sivustoa www.friidu.fi

Rekisterinpitäjät:

Verkkosivustomme osoite on: https://www.friidu.fi

Kampaamo Friidu
Y-tunnus: 1836771-6
Suokatu 4
35700 VILPPULA
www.friidu.fi

Kampaamo Friidu on sitoutunut noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja pitää rekisteriä keräämistään henkilötiedoista. Toivomme teidän tutustuvan lausekkeeseen ja mikäli haluatte käyttää palveluitamme, hyväksytte tämän tietosuojaselosteen ehdot.

1. Henkilötiedot ja niiden kerääminen, käyttö ja käsittelyperusteet

Henkilötietoa kerätään ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Tietoja kerätessä pakollisia tietoja ovat vain ne, jotka ovat palveluiden käytön edellytys, osan tiedoista käyttäjä voi antaa niin halutessaan. Henkilötietoja voidaan kerätä seuraavista lähteistä:

 • Asiakkaalta puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla vastaavalla tavalla asiakassuhteen aikana saadut tiedot.

 • Asiakkaalta muussa yhteydessä saadut tiedot.

 • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla saadut tiedot.

 • Muista vastaavista yksityisistä tai julkisista lähteistä saadut tiedot tai niiden avulla päivitetyt tiedot.

Kerätyt henkilötiedot ja niiden käyttötarkoitus

Kampaamo Friidun keräämiä henkilötietoja voivat olla:

 • Yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, ym. yhteystiedot)

 • Verkkopalvelun tapahtumatiedot (esim.  yksilöivä tunnus tai verkkotapahtuma).

 • Asiakassuhdetta koskevat toimenpiteet, tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, peruutustiedot, kontakti- ja tarjoustiedot.

 • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot.

 • Verkkopalvelun käyttöön ja kehittämiseen liittyvät tiedot (IP-osoite, tiedot selaimesta, käyttöjärjestelmä, kirjautumisajankohta, sijainti)

 • Mahdolliset muut luvat ja suostumukset

 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Kerättyjä henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon, hoitamiseen ja tiedottamiseen, palvelun toteuttamiseen, asiakastapahtumien tallentamiseen, asiakaspalveluun ja toiminnan kehittämiseen, markkinointiin, analysointiin ja tilastointiin, tutkimustoimintaan sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin.

Kerättyjen tietojen pohjalta pyritään helpottamaan asiointia, nopeuttamaan palveluita, parantamaan palveluiden käytettävyyttä ja tarjoamaan asiakkaita kiinnostavia sisältöjä eri kanavissa. Palveluiden käytöstä voidaan myös johtaa tietoja esimerkiksi analytiikan avulla. Tietoja käytetään tilastointiin ja analysointiin, palveluiden ja toiminnan kehittämiseen sekä sisältöjen, mainonnan ja markkinointiviestien räätälöintiin.

Käsittelyperusteet

Kampaamo Friidu käsittelee henkilötietoja perustuen seuraaviin laillisiin käsittelyperusteisiin:

Sopimukseen, joka tarkoittaa käyttäjän tilaaman tuotteen tai palvelun tuottamista sekä toimitusta. Sopimus syntyy esimerkiksi varatessa aikaa palveluihin.

Suostumukseen eli evästeiden, kilpailujen yhteydessä kerättyyn henkilötietoon. Myös osa markkinoinnista voi perustua suostumukseen.

Oikeutettuun etuun, jolloin asiakassuhteeseen perustuen voidaan hoitaa asiakaspalvelua, kehittää toimintaa sekä tehdä markkinointia. Esimerkiksi verkkopalveluita kehitetään käyttäjäystävällisemmiksi verkkoanalytiikan avulla.

Lakisääteiseen velvoitteeseen, kuten kirjanpitolainsäädäntöön. Laki velvoittaa siis tiettyyn säilytysaikaan, jota ei voi ohittaa.

Säilytysaika

Säilytysaika määräytyy käyttötarkoituksen mukaan eli säilytämme tietoja niin kauan, kun se on tarpeen käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään niin kauan, kun asiakkaan suostumus on voimassa ja tiedot ovat muuten ajantasaiset. Asetettaessa markkinointikielto, säilytetään tiedot kielloista ja yhteystiedoista, jotta kiellon noudattaminen voidaan varmistaa. Rekisteröity voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan, esimerkiksi pyytää tietojensa poistamista, alla tarkemmin kuvatuin tavoin. Lakisääteisten velvollisuuksien takia joitain tietoja tulee säilyttää kauemmin kuin 48 kuukauden ajan. Lähtökohtaisesti esimerkiksi kirjanpitoon liittyviä tietoja on säilytettävä 7 vuotta, jonka jälkeen tiedot poistetaan.

2. Evästeet ja muut käytetyt tekniikat verkkopalveluissa ja sovelluksissa

Kampaamo Friidu ja valitut yhteistyökumppanit keräävät käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Tällä tavalla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalveluja käytetään, ja näin voidaan palveluja kehittää edelleen käyttäjäystävällisemmiksi.

Eväste on tiedosto, joka tallennetaan käyttäjän selaimeen. Evästetiedosto sisältää nimettömän tunnistetiedon, jota käytetään palveluissa ja sovelluksissa selainten yksilöintiin ja palvelujen käytön seurantaan. Sovelluksissa käytössä on evästettä vastaava laitekohtainen mobiilitunniste.

Evästeet voivat säilyä käyttäjän koneella siihen saakka, kunnes ne poistetaan. Käytössä on myös istuntokohtaisia evästeitä, jotka vanhentuvat käyttäjän vierailun (eli istunnon) päätyttyä.

Evästeet voidaan jakaa käyttötarkoituksensa perusteella eri tyyppeihin:

Analytiikan ja tuotekehityksen evästeiden avulla kehitetään verkkopalvelujen käyttäjäkokemusta ja pyritään parantamaan eri toimintoja sujuvammiksi. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi eri sivustojen kävijämäärien, nopeuden, käyttötiheyden sekä uusien ja palaavien kävijöiden suhteen seurantaan.

Sosiaalisen median evästeet. Sivustoilla voidaan käyttää niin sanottuja yhteisöliitännäisiä, joiden avulla käyttäjä voi esimerkiksi jakaa valitsemaansa sisältöä sosiaalisen median palveluihin. Facebook, Twitter, Google, Instagram, WhatsApp ja muut vastaavat palveluntarjoajat voivat kerätä tietoa omien, kulloinkin voimassa olevien käyttöehtojensa mukaisesti.

 

3. Tietojen luovutukset ja siirrot

Lähtökohtaisesti yksilöiviä henkilötietoja ei luovuteta Kampaamo
Friidun ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa seuraavissa
tapauksissa:

 • Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen.

 • Voimme luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien
  vaatimusten vuoksi käyttäjän henkilötietoja voimassa olevaan
  lainsäädäntöön perustuen.

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA-maiden
ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle,
henkilötietojen riittävästä suojasta huolehditaan. Keinona on muun muassa
Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet. Siirto voi myös perustua
käyttäjän antamaan suostumukseen.

Käyttäjän vaikutusmahdollisuudet

Kävijällä on mahdollisuus tutustua evästeasetuksiin, kun he
saapuvat sivustolle ensimmäisen kerran. Tutustuttuaan sivuston asettamiin
evästeisiin kävijät voivat hyväksyä evästeasetukset.

 

Evästeitä koskevat asetukset ovat aina selainkohtaisia.
Evästeasetukset on tästä syystä hyväksyttävä ja muokattava jokaisessa
käytetyssä selaimessa. Käyttäjä voi kokonaan estää evästeiden ja
mobiilitunnisteiden käytön kieltämällä haluamansa evästeet selaimen asetuksista
ja nollaamalla mobiilitunnisteen päätelaitteen asetuksista, mutta tämä voi estää
sivustoa ja sovellusta toimimasta suunnitellulla tavalla.

4. Tietoturva

Kampaamo järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti
hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin
ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Tällaisia keinoja
ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen
käyttö.

Henkilötietoja käsittelevät vain ne Kampaamo Friidun tai
ulkoisten alihankkijoiden toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on käyttöoikeus,
tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat henkilötietojen käsittelyyn.
Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

5. Oikeuksien käyttäminen

Kuluttajansuoja:
Asiakkaan oikeus reklamoida ja viedä riita-asiaa eteenpäin perustuu 
kuluttajansuojalakiin.
Jos  kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi
osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian 
kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn
kuluttajan tulee olla yhteydessä 
kuluttajaneuvontaan.

Vaikutusmahdollisuudet tietojenkäsittelyyn liittyen:
Pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto mitä
tietoja hänestä käsitellään. Mikäli rekisteröity haluaa laajempia tietoja, voi
rekisteröity osoittaa kirjallisen tarkastuspyynnön rekisterinpitäjälle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia
rekisteröityä koskevien virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen
korjaamista.

Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia
rekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista, ellei tietojen
säilyttämiselle ole perustetta (esim. kirjanpitolainsäädäntöön perustuva).
Tietojen poistaminen tapahtuu aina rekisterinpitäjän kautta, koska pyynnöt
käsitellään yksitellen. Tämä tapahtuu lähettämällä joko sähköpostitse pyyntö
tietojen poistamiseen tai postittamalla se rekisterinpitäjälle tai saapumalla
paikan päälle.

Oikeus rajoittaa ja vastustaa käsittelyä: Rekisteröidyllä on
oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa rekisteröidyn henkilötietojen
käsittelyä, mikäli tähän on perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa
rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä, mikäli käsittely perustuu
yllä kuvatuin tavoin oikeutettuun etuun. Henkilötietojen käsittelyn
rajoittamista tai vastustamista koskeva pyyntö on osoitettava
rekisterinpitäjälle.

Oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn: Jos
henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus
milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruminen tapahtuu
kirjallisella pyynnöllä rekisterinpitäjälle taikka painamalla sähköisen suoramarkkinointiviestin
lopussa olevaa linkkiä.

Oikeus valittaa valvovalle viranomaiselle: Rekisteröidyllä on
oikeus valittaa henkilötietojen käsittelyn epäkohdista rekisterinpitäjälle,
henkilötietojen käsittelijälle tai valvovalle viranomaiselle.

 

6. Tietosuojaselosteen päivitykset

Tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa. Suurista
muutoksista asiakkaita tiedotetaan sähköpostilla ja verkkopalveluissa.

7. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Kysymyksissä tai ongelmatilanteissa ota yhteyttä rekisterinpitäjään. Voit lähettää meille tietojen tarkistuspyynnön tai rekisteristä poistamispyynnön. Tarkistamme henkilöllisyyden ennen tietojen luovuttamista tai poistamista